Voor informatie over een van onze praktijken kunt u hier terecht. Voor levensbedreigende spoed kunt u 112 bellen.

Algemene Voorwaarden Co-Med BV

(hierna: Co-Med)

 

Artikel 1 Opdracht

Uitsluitend Co-Med geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Co-Med voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uit. Aan de wijze waarop aan die opdracht uitvoering is gegeven alsmede de resultaten daarvan, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Co-Med tegen eventuele aanspraken, die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 2 facturatie en eventuele additionele kosten

Co-Med zendt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de in de afzonderlijk afgesproken service en participatie agreements benoemde kosten. Deze factuur is gebaseerd op het op dat moment geldende contracten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Co-Med is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek (beoogd per 1ste Januari van het nieuwe kalenderjaar) aan te passen. De nieuwe tarieven zullen ook in lopende contracten vanaf dat moment gelden.

 

Artikel 3 Betaling

facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Co-Med kan in dat geval aanspraak maken op wettelijke (handels-) rente en op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor particuliere opdrachtgevers berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. In alle andere gevallen bedragen de incassokosten 15% van de openstaande facturen met een minimum van EUR 150,-. Indien een ander dan Opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft Opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk. Co-Med is gerechtigd haar facturen te verrekenen met eventueel door Co-Med gehouden bedragen van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Inschakeling derden

Co-Med is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens en voor rekening van Opdrachtgever. Co-Med wordt daarbij (geacht) door Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens Opdrachtgever te aanvaarden. Co-Med is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. In voorkomend geval zal Co-Med desgevraagd haar eventuele aanspraken op derden aan Opdrachtgever overdragen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en verval

Iedere aansprakelijkheid van Co-Med is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Co-Med in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, vermeerderd met een bedrag van EUR 50.000,-, en tezamen tot een maximum van EUR 100.000,-. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Co-Med of haar (leidinggevende) ondergeschikten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Co-Med aan Opdrachtgever verleende dienst. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, , bestuurders van praktijkvennootschappen van aandeelhouders respectievelijk andere (rechts)personen die namens Co-Med bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten. Dit is een derdenbeding, waarop genoemde personen te allen tijde een beroep kunnen doen.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens

Co-Med verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Co-Med geldende wet- en regelgeving is Co-Med verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van Co-Med in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd.
Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Co-Med heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift daarvan aan hem verstrekken. Co-Med zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een wettelijke plicht, indien daarvan sprake is.

 

Artikel 7 Varia

Co-Med zal een dossier na verzending van de laatste factuur archiveren en gedurende 10 jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij Co-Med worden opgevraagd. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- en/of vervolgopdrachten van Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Bij interpretatiegeschillen of afwijkingen prevaleert de Nederlandse tekst. De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn gemaakt ten behoeve van alle praktijkvennootschappen-aandeelhouders en alle advocaten en medewerkers die voor Co-Med werkzaam zijn, en alle personen die bij de uitvoering door Co-Med zijn ingeschakeld.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de rechtsverhouding tussen Co-Med en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Co-Med en opdrachtgever kennis te nemen, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien Co-Med BV eisende partij is, heeft zij het recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

Oktober 2019