Voor informatie over een van onze praktijken kunt u hier terecht. Voor levensbedreigende spoed kunt u 112 bellen.

Inkoopvoorwaarden Co-Med Holding BV en aanverwante vennootschappen

(hierna: Co-Med)

 

Artikel 1 Opdracht

Uitsluitend Co-Med Holding BV en aanverwante vennootschappen gelden tegenover opdrachtnemer als Opdrachtgever. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

Opdrachtnemer voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uit.

Een Opdracht wordt door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt. Indien Opdrachtnemer akkoord gaat, zal e.e.a. worden vastgelegd in een contract. De opdrachtnemer gaat dan akkoord met de van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden van Co-Med, deze kunnen, onder voorbehoud, zonder vooraankondiging van de Opdrachtgever gewijzigd worden.

 

Artikel 2 facturatie en eventuele additionele kosten

Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de in de afzonderlijk afgesproken service en participatie agreements benoemde kosten. Deze factuur is gebaseerd op het op dat moment geldende contracten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 Betaling

Opdrachtnemer houdt zich aan de geldende afspraken rondom factureren.

Facturen worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald door Opdrachtgever, tenzij er fouten in facturen staan. Opdrachtgever zal in dat geval Opdrachtnemer verzoeken een correctie door te voeren aan het factuur.
Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet heeft uitgevoerd, is de Opdrachtgever geen vergoedingen verschuldigd aan de Opdrachtnemer.
NB: dubbel factureren is niet toegestaan. Indien Opdrachtnemer een dubbele facturatie heeft ingediend, is Opdrachtgever gerechtigd deze facturen te crediteren.

 

Artikel 4 Inschakeling derden

Opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van opdrachten enkel bevoegd derden in te schakelen indien hiervoor toestemming is verleend door Opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt daarbij geacht de door Opdrachtgever geldende inkoopvoorwaarden van Co-Med te hanteren.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en verval

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Opdracht. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt tijdens het uitvoeren van de opdracht.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor de passende (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 6 Persoonsgegevens

Opdrachtgever verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Co-Med geldende wet- en regelgeving is Co-Med verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtnemer te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Opdrachtnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden van Co-Med in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. 

Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Co-Med heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer een afschrift daarvan aan hem verstrekken. Co-Med zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk dan wel langer op grond van een wettelijke plicht, indien daarvan sprake is.

Artikel 7 Varia

Co-Med zal een dossier na verzending van de laatste factuur archiveren en gedurende 10 jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij Co-Med worden opgevraagd. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende- en/of vervolgopdrachten van Opdrachtnemer.  De bedingen in deze algemene voorwaarden worden geacht mede te zijn gemaakt ten behoeve van alle praktijkvennootschappen-aandeelhouders en alle advocaten en medewerkers die voor Co-Med werkzaam zijn, en alle personen die bij de uitvoering door Co-Med zijn ingeschakeld.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de rechtsverhouding tussen Co-Med en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Co-Med en opdrachtgever kennis te nemen, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. Indien Co-Med BV eisende partij is, heeft zij het recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtnemer.

Maart 2023